NOLIKUMS

IV Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss
“Sudraba flauta”

I. Vispārīgie noteikumi

 1. IV Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkursa “Sudraba flauta” (turpmāk-konkurss) nolikums nosaka konkursa mērķi, norises laiku, norises vietu un pieteikšanos konkursam, kā arī konkursa noteikumus un vērtēšanas kritērijus.
 2. Konkursu ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu organizē un vada Biedrība “Sudraba flauta” sadarbībā ar Mārupes Mūzikas un mākslas skolu.
 3. Konkursā piedalās bērni un jaunieši vecumā līdz 20 gadiem.

II. Konkursa mērķis

 1. Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu flautas spēles iemaņas un prasmes, sekmēt jauno flautistu interesi par mūziku un izpildītājmākslu un veicināt flautas spēles apmācības procesa kvalitāti.

III. Konkursa norises laiks un vieta

 1. Konkurss norisinās no 2024.gada 16.aprīļa līdz 2024.gada 19.aprīlim Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166.

IV. Pieteikšanās konkursam

 1. Pieteikuma anketu konkursam jāiesniedz elektroniski mūsu mājaslapā http://sudrabaflauta.lv/ (Konkursi → Konkurss “Sudraba flauta” → Pieteikuma anketa) līdz 2024.gada 22.martam.
 2. Pieteikuma anketai jāpievieno fotogrāfija (nepieciešama konkursa bukleta izveidei).
 3. Konkursa dienā, pie reģistrācijas, jāuzrāda dzimšanas datus apliecinošs dokuments.
 4. Dalības maksa – 30 EUR jāsamaksā līdz 2024.gada 22.martam sekojošā kontā:
!Biedrība “Sudraba flauta”
Reģistrācijas Nr.40008281228
LV61HABA0551046267628, A/S Swedbank
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds un grupa!
 1. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

V. Konkursa noteikumi un norises kārtība

 1. Konkursā Junioru, I un II grupā var piedalīties Latvijas mūzikas skolu audzēkņi, kas apgūst flautas spēli profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās. III un IV grupā var piedalīties Latvijas mūzikas vidusskolu audzēkņi, kas apgūst flautas spēli profesionālās izglītības un mūzikas skolu V 30 programmās.
 2. Konkursā piedalās bērni un jaunieši 5 (piecās) vecuma grupās:

12.1. Junioru grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2014.g. un jaunāki;
12.2. I grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2011. – 2013.g.;
12.3. II grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2008.-2010. g.;
12.4. III grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2006.-2007.g.;
12.5. IV grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2003.-2005.g.

 1. Dalībniekiem konkursā jāatskaņo divi dažādu raksturu un stilu skaņdarbi (Konkursa programma jāatskaņo uz lielās flautas, pikolo flautu var spēlēt tikai Junioru grupā).
  Programmas hronometrāža:
  Juniori – līdz 5 minūtēm;
  I grupa – līdz 7 minūtēm;
  II grupa – līdz 8 minūtēm;
  III grupa – līdz 13 minūtēm
  IV grupa – līdz 15 minūtēm
 2. Programma jāatskaņo no galvas.
 3. Uzstāšanās kārtība alfabēta secībā, katras grupas ietvaros.
 4. Konkursa norise:
  16.1. 16.aprīlī – konkursantu mēģinājumi Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni 26460150 vai 29497462 un konkursa atklāšana;
  16.2. 17.aprīlī – dalībnieku reģistrācija, mēģinājumi, konkurss;
  16.3. 18.aprīlī – dalībnieku reģistrācija, mēģinājumi, konkurss, noslēgumā laureātu koncerts, apbalvošana.
  16.4. 19.aprīlī – profesionālās pilnveides kursi, meistarklases.
 5. Detalizētāka informācija par konkursa norisi un uzstāšanās kārtību tiks ievietota mājaslapā http://sudrabaflauta.lv/ un izsūtīta pa e-pastu.
 6. Konkurss ir atklāts, to var klausīties visi interesenti.

VI. Konkursa vērtēšanas kritēriji

 1. Konkursa dalībnieku sniegumu, katrā grupā atsevišķi, žūrija vērtēs pēc vienotiem kritērijiem 25 baļļu sistēmā.
 2. Žūrijas vērtējums nav apstrīdams un maināms.

VII. Apbalvošana

 1. Pēc konkursa norises un rezultātu apkopošanas tiek noteiktas vietas katrā dalībnieku grupā atsevišķi.
 2. Konkursa uzvarētāji saņem diplomus un balvas, bet visi konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstu par dalību konkursā.
 3. 1. vietu ieguvēji spēlē laureātu koncertā.

VIII. Atbildība un drošības noteikumi

 1. Visiem konkursa dalībniekiem konkursa norises laikā ir saistošas organizatoru un šī nolikuma prasības.
 2. Visus ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
 3. Katrs konkursa dalībnieks un apmeklētājs ir atbildīgs par apkārtējās vides tīrību un kārtību konkursa norises vietā.
 4. Par konkursa dalībnieka veselības stāvokli konkursa norises vietā, kā arī nokļūšanu uz un no konkursa norises vietas ir atbildīgs pedagogs.

IX. Personas datu apstrāde

 1. Personas datu pārzinis ir Biedrība “Sudraba flauta”, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 125-25, Rīga, LV-1011, kontaktpersonas tālrunis +371 29497462, e-pasts: sudraba.flauta@gmail.com.
 2. Personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt IV Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkursa “Sudraba flauta” organizēšanu.
 3. Saskaņā ar Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta 1.daļu, iesniedzot pieteikumu, dalībnieks vai tā likumīgais pārstāvis apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka konkursa drukas (konkursa bukleti, diplomi, atzinības raksti) un interneta (biedrības mājaslapa: http://sudrabaflauta.lv/) materiālos tiks publicēts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mūzikas skola, klase, pedagoga vārds, uzvārds un koncertmeistara vārds, uzvārds. Konkursa bukleta vizuālajam noformējumam un uzskatāmībai dalībnieka personas datiem klāt tiks pievienota dalībnieka fotogrāfija.
 4. Iesniedzot pieteikumu konkursam, dalībnieki piekrīt, ka konkursa ietvaros var tikt filmēti vai fotografēti bez maksas konkursa publicitātes nolūkos.
 5. Konkursa dalībnieka fotogrāfijas un/vai videoattēli var tikt publicēti biedrības mājaslapā (http://sudrabaflauta.lv/) un konkursa atbalstītāju tīmekļa vietnēs. Publiskojot konkursa dalībnieka fotogrāfijas un videoattēlus, tie netiek sasaistīti ar dalībnieka vārdu un uzvārdu.
 6. Līdz konkursa sākumam dalībniekam vai dalībnieka likumīgajam pārstāvim ir tiesības prasīt, lai dalībnieka personas datus papildina, labo vai pārtrauc to apstrādi, tādā gadījumā atsaucot dalību konkursā.
 7. Dalībnieka pedagogam ir jāinformē pilngadīgu dalībnieku vai nepilngadīga dalībnieka likumisko pārstāvi par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.

Koordinatore: Dace Bičkovska
Tālr. +371 26460150
e-pasts: sudraba.flauta@gmail.com